Zarządzanie projektem

Wdrożenie naszych struktur zarządzania i administracji ma na celu zoptymalizowanie współpracy w ramach projektu UM CURE 2020 przez nadawanie priorytetów zadaniom, a w razie potrzeby zmianę kierunku badań, przy jednoczesnym jak najlepszym wdrażaniu i wykorzystaniu działań i wyników konsorcjum.

 

Struktura zarządzania

Struktura organizacyjna konsorcjum projektu przedstawia się następująco:

  • Zgromadzenie ogólne (GA) jest organem podejmującym w konsorcjum decyzje ostateczne. w jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej instytucji biorącej udział w projekcie UM Cure 2020, mianowanych przez uczestników na początku projektu. Każdy członek GA uprawniony jest do rozpatrywania, negocjowania i decydowania o wszystkich sprawach w imieniu swojego instytutu lub firmy. Dążeniem GA jest osiągnięcie równowagi płci wśród swoich członków: obecnie, gdy odpowiedzialni są główni badacze, składa się w 50% z kobiet.
  • Komitet Sterujący (SC) jest organem nadzorczym do sprawnej realizacji projektu i tworzenia raportów. Odpowiada przed GA. Jest też odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie decyzji GA. SC składa się z koordynatora i kierowników wszystkich WP;
  • Koordynatorem projektu UM Cure 2020 jest Instytut Curie, a osobiście Dr Sergio Roman-Roman. Koordynator pełni rolę pośrednika między uczestnikami a Komisją Europejską i jest ostatecznie odpowiedzialny za właściwą realizację projektu; kierownik projektu z Seeding Science pomaga w koordynacji, realizacji decyzji GA i SC oraz w bieżącej administracji.