Partnerzy ze strony przemysłu

Dzięki ogólnoeuropejskiej współpracy i badaniom naukowym skoncentrowanym na pacjentach, projekt UM CURE 2020 zdobędzie solidne pakiety danych przedklinicznych dla rozpoczęcia badań klinicznych.

Potencjał innowacyjny

Nasz projekt ma duży potencjał innowacyjny. Dzięki różnym partnerom wchodzącym w skład konsorcjum UM Cure 2020, możliwy jest transfer wyników badań naukowych od chorego do laboratorium i od laboratorium do chorego. Problemy diagnostyki i terapii nowotworowej będą rozwiązywać cztery główne szpitale referencyjne dla chorych na UM w Europie w ścisłej współpracy z trzema innymi instytucjami badawczymi i dwoma innowacyjnymi firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

PEP-Therapy

PEP-Therapy jest firmą biotechnologiczną, która opracowuje prawnie zastrzeżone peptydy wnikające do komórek i wchodzące w interakcje z ich składnikami (CP&IP) z przeznaczeniem do terapii celowanej nowotworów. CP&IP łączą w sobie cechy zoptymalizowanych, wnikających do komórek peptydów, które pełnią rolę transporterów aktywnych cząsteczek (niewykazujących widocznego działania toksycznego i możliwie stabilnych w warunkach in vivo) oraz aktywnych peptydów, których celem są właściwe interakcje białko-białko. CP&IP blokują swoiście kluczowe mechanizmy komórkowe chorób, nie wywierając wpływu na funkcjonowanie innych białek ani szlaków metabolicznych, przez co działania uboczne są zminimalizowanie. Projekt UM Cure 2020 stwarza firmie PEP-Therapy możliwość kontynuowania badań nad rokującymi nadzieję CP&IP, których celem jest ścieżka sygnałowa Hippo. Badania te doprowadzono do etapu poprzedzającego testowanie toksyczności zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (pre-GLP). Jeżeli przyniosą pozytywny wynik, możliwe będzie rozpoczęcie badań klinicznych.

PEP THERAPY LOGO.png

PamGene

Rola firmy PamGene będzie polegała na klinicznej translacji naszych wyników. Wykorzystując swoją komercyjną wiedzę na wschodzących rynkach medycyny spersonalizowanej oraz dostarczając chronionej patentami, innowacyjnej platformy technologicznej dla diagnostyki towarzyszącej, PamGene przyczyni się do wzmocnienia naszego wniosku. Specjalnie na potrzeby projektu UM Cure 2020 opracowana została mikromacierz peptydowa UM PamChip®, która w późniejszym okresie stwarzać będzie tej niewielkiej firmie możliwości biznesowe. Co ważne, stosowanie UM PamChip® w późniejszych badaniach klinicznych zwiększy szanse powodzenia tych badań dzięki lepszej stratyfikacji pacjentów, a w konsekwencji umożliwi nowocześniejsze leczenie chorych na UM. Nie istnieje obecnie żadne inne konkurencyjne, oparte na technikach proteomicznych narzędzie, które można by zastosować w przypadku UM.

PAMGENE LOGO.png