Zastosowanie wyników w praktyce klinicznej

Ostatecznym celem projektu UM CURE 2020 jest zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce klinicznej, zarówno przez nowatorskie metody leczenia, jak i opracowanie propozycji europejskich wytycznych postępowania z chorymi na UM obejmujących rokowanie, badania kontrolne i metody lecznicze.

Zastosowanie wyników w praktyce klinicznej

Ostatecznym celem projektu UM CURE 2020 jest zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce klinicznej, zarówno przez odkrywanie, jak i testowanie nowatorskich metod leczenia oraz rozpowszechnianie udoskonalonych wytycznych dla opartego na dowodach postępowania klinicznego w przypadku czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej.

Rozpoczęcie badań klinicznych

Czas trwania projektu wynosi 5 lat; w połowie tego czasu przewidywane jest rozpoczęcie nowych badań klinicznych dotyczących chorych na UM z przerzutami. Dzięki projektowi UM CURE 2020 nasza wiedza na temat patofizjologii przerzutów UM ulegnie pogłębieniu. Ma to kluczowe znaczenie dla problemu identyfikacji potencjalnych celów leczniczych, biomarkerów i doboru zastępczych punktów końcowych odpowiednich dla właściwej oceny metod leczniczych. Zaangażowanie przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego oraz pacjentów od początku projektu powinno pomóc w zapewnieniu szybkiej translacji dobrze rokujących nowych strategii leczniczych na praktykę kliniczną.

Europejskie wytyczne postępowania z chorymi na UM

Aktualizacja i upowszechnianie europejskich wytycznych postępowania klinicznego jest nieodzowne dla poprawy postępowania z chorymi na UM na całym kontynencie. W projekcie UM CURE 2020 planowane jest przygotowanie nowych wytycznych postępowania z chorymi na UM, obejmujących rokowanie, badania obserwacyjne i sposoby leczenia. Wytyczne będą rozpowszechniane za pomocą narzędzi do komunikowania się oraz przez internetowe sieci klinicystów zaangażowanych w projekt. Wstępnie dokument ten będzie oparty na istniejących wytycznych NICE (National Institute for Health and Care Excellence – Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Opieki), opublikowanych niedawno w Wielkiej Brytanii, lecz znajdą się w nim również wszelkie dodatkowe dane i zalecenia będące wynikiem realizacji projektu UM Cure 2020, co ma na celu osiągnięcie szerszego zasięgu w obrębie Europy. Istnieje szansa na ukończenie tego zadania pod koniec pięcioletniego okresu trwania projektu. Prezentacje będą się odbywały podczas konferencji i ich celem będą konsultacje (peer review) przed złożeniem wytycznych do druku w czasopiśmie o charakterze klinicznym, nie później niż na zakończenie projektu.